Umowa-oferta świadczenia usług celem pozyskiwania klientów

Preambuła

Niniejszy dokument stanowi oficjalną pisemną publiczną ofertę Renot Software OU, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Estonii nr 12352497, pod adresem 12915 Estonia, Tallinn, Kadaka Tee 137-65, zwanej dalej "Zleceniodawcą", zawarcia Umowy o świadczenie usług celem pozyskiwania klientów (zwanej dalej "Umową").

Osoba, przyjmująca ofertę jest uznawana za "Agenta", który nawiązał stosunek umowny ze Zleceniodawcą na warunkach określonych poniżej. 

Agent i Zleceniodawca są określani osobno jako "Strona", a łącznie jako "Strony" umowy agencyjnej. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą jej zaakceptowania. 

Fakt naciśnięcia przycisku "Zarejestruj się" podczas rejestracji na stronie internetowej Zleceniodawcy jest traktowany przez Strony jako akceptacja, tj. zgoda Agenta na zawarcie umowy agencyjnej ze Zleceniodawcą na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

W momencie akceptacji do Umowy przypisywany jest unikalny numer.

1. Przedmiot umowy

1.1. Zleceniodawca zleca, a Agent zobowiązuje się, we własnym imieniu i na koszt Zleceniodawcy, angażować klientów do korzystania z internetowego serwisu wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych należącego do Zleceniodawcy. Przez serwis wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych rozumie się strony internetowe oraz aplikacje mobilne należące do Zleceniodawcy.

1.2. Pozyskiwanie klientów odbywa się poprzez umieszczanie linków hipertekstowych lub elementów strony internetowej Zleceniodawcy lub innych materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę na stronach internetowych Agenta lub poprzez legalne wysyłanie wiadomości e-mail zawierających łącza.

2. Prawa i obowiązki stron

2.1. Zleceniodawca jest zobowiązany:

2.1.1. Zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu wyszukiwania i usług turystycznych zainstalowanego na stronach internetowych Zleceniodawcy, informować Agenta o ewentualnych zmianach w działaniu systemu.

2.1.2. Zarejestrować Agenta jako partnera na stronie internetowej Zleceniodawcy i przypisać mu indywidualny kod identyfikacyjny.

2.1.3. Zorganizować rejestrowanie konwersji klientów ze stron internetowych Agentów na stronę internetową Zleceniodawcy oraz śledzenie faktycznego zakupu usług dokonanego przez klientów w wyniku takich konwersji.

2.1.4. Zapłacić opłatę agencyjną w sposób i w wysokości, które są ustalone zgodnie z punktem 3 niniejszej Umowy.

2.1.5. Udzielać porad dotyczących obsługi systemu wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych, niezbędnych do pełnienia obowiązków Agenta, w godzinach pracy Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.1.6. Wymagać od Agenta zaprzestania wszelkich działań, które wprowadzają użytkownika w błąd co do charakteru strony internetowej Zleceniodawcy i jej właściwości.

2.1.7. Odmówić wykonania umowy bez zapłaty wynagrodzenia należnego Agentowi w przypadku naruszenia Agentem pkt 2.2.6. — 2.2.10. niniejszej umowy. 

2.1.8. Zleceniodawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków umowy z obowiązkowym powiadomieniem Agenta drogą poczty elektronicznej co najmniej miesiąc przed wejściem zmian w życie.

2.1.9. Zleceniodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z Agentem bez podania przyczyn, z obowiązkowym powiadomieniem Agenta drogą mailową i zapłatą należnego wynagrodzenia zgodnie z ustalonym trybem rozliczeniowym.

2.2. Agent jest zobowiązany:

2.2.1. Umieścić na swoich stronach internetowych linki hipertekstowe, elementy strony internetowej Zleceniodawcy lub inne materiały dostarczone przez Zleceniodawcę, kierujące klientów do serwisu wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych należącego do Zleceniodawcy.

2.2.2. Umieszczać elementy strony internetowej Zleceniodawcy bez jakichkolwiek zmian w wyglądzie lub działaniu tych części.

2.2.3. Zachęcać osoby odwiedzające strony internetowe Agenta do korzystania z serwisu wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych Zleceniodawcy za pomocą wszelkich dostępnych środków.

2.2.4. Niezwłocznie informować Zleceniodawcę o wszelkich przypadkach awarii, nieścisłości i błędów w działaniu systemu wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych.

2.2.5. Na żądanie Zleceniodawcy przedstawiać raport z działań przeprowadzonych w celu promowania serwisu wyszukiwania usług turystycznych.

2.2.6. Nie wysyłać wiadomości e-mail ani innych wiadomości do użytkowników Internetu bez ich wyraźnej zgody.

2.2.7. Nie zamieszczać linków do strony internetowej Zleceniodawcy oraz innych materiałów promocyjnych na stronach nienależących do Agenta bez zgody właścicieli tych stron.

2.2.8. Nie tworzyć pasożytniczego obciążenia na strony internetowej Zleceniodawcy. Pasożytnicze obciążenie jest rozumiane jako przejście na stronę internetową Zleceniodawcy nie w celu wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych przez użytkowników odwiedzających strony internetowe Agentów, ale w celu sztucznego zawyżania wyników Agenta lub zmniejszania wydolności strony internetowej Zleceniodawcy.

2.2.9. Nie wykorzystywać domen, których nazwy posiadają brzmienie podobne do nazw stron internetowych Zleceniodawcy do promowania usług Zleceniodawcy.

2.2.10. Powstrzymać się od podejmowania działań zabronionych prawnie, jak również wszelkich działań, które mogą zaszkodzić reputacji biznesowej Zleceniodawcy i/lub spowodować zaangażowanie Zleceniodawcy w sprawy sądowe których przedmiotem są między innymi spory dotyczące własności intelektualnej i/lub własności przemysłowej, spory z konsumentami, spory z organami państwowymi dotyczące opodatkowania Agenta oraz konieczności uzyskania przez Agenta zezwoleń na wykonywanie działalności.

3. Wynagrodzenie Agenta. Rozliczenia w ramach Umowy

3.1. Wynagrodzenie Agenta za pozyskanie klientów jest wypłacane przez Zleceniodawcę za faktycznie zarezerwowane oraz nabyte usługi turystyczne, które nastąpiły w wyniku przejścia ze stron Agenta na stronę Zleceniodawcy.

3.2 Aby obliczyć wynagrodzenie Agenta, uwzględnia się wszystkie konwersje na stronę internetową wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych należącą do Zleceniodawcy za pośrednictwem linków lub elementów strony internetowej Zleceniodawcy, zawierających przypisany Agentowi kod identyfikacyjny. Przy konwersji uwzględnia się nabycie usług turystycznych dokonane przez użytkowników poprzez ich komputery osobiste w ciągu 30 dni od pierwszego wejścia klienta na stronę internetową Zleceniodawcy. Rejestrowanie przejść na stronę przez klientów odbywa się za pomocą plików cookie zainstalowanych w przeglądarkach użytkowników.

3.3. Wysokość opłaty agencyjnej obliczana jest jako prowizja od dochodu ze sprzedaży usług turystycznych i innych usług uzyskanego przez Zleceniodawcę od organizacji zewnętrznych prowadzących realizację takich usług. Wysokość prowizji agencyjnej nie może być niższa niż 50% dochodu Zleceniodawcy. Podwyższenie prowizji agencyjnej może być przedmiotem ewentualnych dalszych negocjacji prywatnych. Wysokość prowizji agencyjnej podana jest na koncie osobistym Agenta na stronie internetowej Zleceniodawcy.

3.4. Zleceniodawca przekazuje Agentowi informacje o dochodach uzyskanych przez Zleceniodawcę z konwersji ze stron internetowych Agenta w czasie rzeczywistym poprzez konto osobiste Agenta na stronie internetowej Zleceniodawcy.

3.5. Wypłata wynagrodzenia Agentowi odbywa się na wniosek Agenta złożonego poprzez jego konto osobiste. Warunki tych płatności podane są na koncie osobistym Agenta. Płatności dokonywane są poprzez przelew środków na dane do przelewu Agenta podane na koncie osobistym.

3.6. W przypadku, gdy wysokość dostępnej prowizji agencyjnej jest mniejsza niż minimalna (minimalna kwota wypłaty podana jest na koncie osobistym na stronie internetowej Zleceniodawcy), Zleceniodawca ma prawo dokonać płatności w okresie, w którym skumulowana kwota prowizji agencyjnej przekroczy minimalną kwotę.

4. Warunki specjalne

4.1. Uwierzytelnienie oświadczenia woli Agenta poprzez dokonanie czynności określonych w ostatnim akapicie preambuły Umowy oraz używanie unikalnego loginu i hasła dostępu do konta osobistego Agenta na stronie internetowej Zleceniodawcy, za pośrednictwem którego mogą być dokonywane odrębne prawnie istotne czynności w ramach Umowy, Strony uznają za równoważne z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do zawarcia i wykonania Umowy w imieniu Agenta.

4.2. Na żądanie Zleceniodawcy, Agent jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych podpisać i przesłać mu w formie papierowej tekst dokumentów dotyczących realizacji niniejszej umowy.

4.3. Agent zobowiązuje się terminowo informować Zleceniodawcę o zmianach w swoich niezbędnych danych oraz osobie upoważnionej do wykonywania Umowy w jego imieniu.

4.4. W przypadku wykrycia przez Zleceniodawcę nieprawdziwych informacji dostarczonych przez Agenta podczas procedury rejestracji lub w trakcie wykonywania Umowy, Zleceniodawca ma prawo według własnego uznania żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających informacje o Agencie i/lub odmówić wykonania Umowy bez wypłaty prowizji dla Agenta.

5. Odpowiedzialność stron

5.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z procedurą określoną przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Estońskiej.

5.2. Od momentu podpisania umowy między klientem a dostawcą usług, zarezerwowanych na stronie internetowej Zleceniodawcy, dostawca jest odpowiedzialny wobec klienta za świadczenie usług.

6. Okoliczności siły wyższej

6.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane okolicznościami siły wyższej i jeżeli okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, przy czym termin wykonania zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu proporcjonalnie do czasu, w którym takie okoliczności miały miejsce.

6.2. Strona, dla której stało się niemożliwe spełnienie zobowiązań wynikających z umowy, jest zobowiązana powiadomić drugą stronę o wystąpieniu takich okoliczności na piśmie w ciągu trzech dni roboczych od dnia, w którym wystąpiły takie okoliczności.

7. Procedura rozstrzygania sporów

7.1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, wszelkie spory rozstrzygane są poprzez negocjacje.

7.2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu drogą negocjacji, spór podlega rozpatrzeniu zgodnie z przepisami prawa Republiki Estońskiej i zostaje przekazany do rozpatrzenia przez Estoński Sąd Arbitrażowy.

8. Okres obowiązywania Umowy

8.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą jej akceptacji przez Agenta i jest ważna przez 1 rok kalendarzowy od dnia jej akceptacji. Jeśli żadna ze stron nie zadeklaruje zamiaru rozwiązania umowy na co najmniej 30 dni przed jej wygaśnięciem, umowa zostanie automatycznie przedłużona na każdy kolejny rok kalendarzowy.

8.2. Każda ze stron może jednostronnie i pozasądowo odstąpić od niniejszej Umowy, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie o planowanej dacie odstąpienia z 30-dniowym wyprzedzeniem. Zobowiązania stron wygasają po wykonaniu wszystkich zobowiązań określonych w Umowie.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie ma prawa w jakikolwiek sposób przekazywać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

9.2. Korespondencja między stronami, a także wymiana informacji i powiadomień odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w niniejszej umowie.

9.3. We wszystkich sprawach, nieuregulowanych w niniejszej Umowie, Strony kierują się obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Estońskiej.

10. Dane zleceniodawcy

Nazwa: Renot Softwear OU

Adres: 12915 Estonia, Tallinn, Kadaka Tee 137-65

E-mail: affiliates@localrent.com

Dyrektor wykonawczy: Antoszyn Cyryl Waleriewicz (Antoshin Kirill Valerievich)