OFERTA ZAWARCIA UMOWY o rezerwacji wynajmu pojazdu

POJĘCIA I DEFINICJE

Localrent.pl jest firmą Renot Software OU.

Strona internetowa: localrent.pl.

System – system rezerwacyjny Localrent.pl znajdujący się na Stronie.

Klient – osoba fizyczna dokonująca rezerwacji wynajmu pojazdu za pomocą Systemu.

Dostawca, Usługodawca – osoba, która świadczy usługi wynajmu pojazdów na rzecz Klienta.

Usługi Dostawcy – usługa wynajmu pojazdów świadczona przez Dostawców.

Umowa, niniejsza Umowa – niniejsza Umowa oraz wszelkie inne materiały znajdujące się na Stronie i/lub przywołane w Potwierdzeniach, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

PREAMBUŁA

Niniejszy dokument jest oficjalną ofertą zawarcia umowy na następujących warunkach.

Niniejszy dokument stanowi ofertę. Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty przez Klienta, a pisemna forma umowy jest uważana za spełnioną.

Umowa wraz z załącznikami, które są jej integralną częścią, jest dostępna w Internecie, na Stronie Internetowej i jest udostępniana Klientowi do wglądu w momencie dokonywania rezerwacji i/lub przesyłana Klientowi za pomocą elektronicznych i innych form komunikacji.

Pełne i bezwarunkowe przyjęcie oferty to wykonanie przez Klienta wszelkich czynności w celu realizacji warunków umowy określonych w ofercie, w tym: dokonanie rezerwacji usług oraz (lub) dokonanie pełnej lub częściowej płatności w ramach umowy.

Oferta może zostać wycofana przez Localrent.pl w dowolnym momencie przed jej przyjęciem.

 1. PRZEDMIOT UMOWY
  1. Localrent.pl świadczy na rzecz Klienta usługi udostępniania Systemu Rezerwacji Wynajmu Pojazdów, generowania wniosku klienta za pomocą Systemu, a także wyszukiwania Usługodawców, a Klient zobowiązuje się do terminowego opłacania usług Localrent.pl i Usługodawców.
  2. W celu wykonania niniejszej Umowy w ramach realizacji zadania Klienta, Localrent.pl świadczy następujące usługi: zapewnienie Usługodawcom dostępu do zamieszczania ofert w Systemie, zapewnienie Klientowi dostępu do Systemu i możliwości rezerwacji usług Usługodawców w Systemie, zapewnienie Klientowi możliwości zapłaty za usługi Usługodawców w Systemie, wsparcie i obsługę techniczną Klienta (w zakresie określonym przez Localrent.pl).
  3. Localrent.pl nie świadczy usług wynajmu pojazdów – takie usługi są świadczone przez Usługodawców.
  4. Localrent.pl ponosi odpowiedzialność za spełnianie obowiązków określonych w pkt. 1.2. umowy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za działania (zaniechania) Usługodawców, niewykonanie (niewłaściwe wykonanie) zobowiązań przez Usługodawców oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy spowodowane przez Usługodawców.
  5. System jest dostarczany w stanie „tak jak jest”. Localrent.pl podejmuje działania w celu zapewnienia stabilności systemu, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie systemu.
 2. ZOBOWIĄZANIA STRON
  1. Localrent.pl obowiązuje się:
   1. Zamieścić System Rezerwacji Usługodawcy na Stronie Internetowej.
   2. Zapewnić Usługodawcom możliwości możliwość zamieszczania w Systemie informacji o usługach Usługodawców oraz opisów usług Usługodawców. Przed dokonaniem rezerwacji klient zobowiązuje się do zapoznania z podanymi informacjami.
   3. Umożliwić Klientowi wyszukiwanie usług Usługodawców oraz rezerwowanie usług Usługodawców za pomocą Systemu.
  2. Klient obowiązuje się:
   1. Przed dokonaniem rezerwacji usług Usługodawców należy zapoznać się z warunkami umowy, warunkami świadczenia Systemu oraz informacjami o usługach Usługodawców.
   2. Wskazać poprawne i prawdziwe dane Klienta, dane do komunikacji z Klientem, w tym: adres e-mail, numer telefonu, a także wszelkie inne dane wymagane przez system.
   3. Posiadać niezbędne zezwolenia na prowadzenie pojazdu na terenie kraju, w którym świadczone są usługi.
   4. Terminowo dokonywać płatności za usługi Localrent.pl i usługi Usługodawców w sposób, który jest określony w niniejszej umowie.
   5. Należy korzystać z Systemu tylko w celu rezerwacji usług, nie używać Systemu w sposób naruszający prawo lub w sposób mogący wyrządzić szkodę Localrent.pl, Usługodawcom lub osobom trzecim.
 3. PROCEDURA REZERWACJI I ŚWIADCZENIE USŁUG. PROCEDURA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI.
  1. Klient powinien zapoznać się z warunkami umowy i zasadami korzystania z Systemu, opisem i warunkami świadczenia usług przez Usługodawców na Stronie Internetowej, a także wszelkimi innymi informacjami niezbędnymi do dokonania rezerwacji i świadczenia usług.
  2. Po otrzymaniu niezbędnych i rzetelnych informacji Klient dokonuje rezerwacji usług Usługodawców korzystających z Systemu.
  3. Przy rezerwacji usług Klient dokonuje przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej. Przedpłata może być dokonywana za pomocą kart płatniczych lub w inny sposób określony przez Localrent.pl. Koszty związane z korzystaniem z serwisu płatniczego i systemów płatności ponosi Klient.
  4. Zobowiązanie płatnicze Klienta uważa się za wykonane od momentu zaksięgowania środków na rachunku beneficjenta.
  5. Po dokonaniu rezerwacji i przedpłaty, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rezerwacji usług.
  6. Pozostałą część płatności Klient dokonuje z reguły bezpośrednio u Usługodawcy w momencie odbioru pojazdu. Płatność dokonuje się w sposób określony przez Usługodawców.
  7. Localrent.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane ze specyfiką płatności ustaloną przez systemy płatności lub Usługodawców, ani za kwestie związane z płatnościami swoich Usługodawców. Jednocześnie Localrent.pl ma prawo (ale nie jest zobowiązany) zapewnić Klientowi niezbędną pomoc organizacyjną.
  8. Wynagrodzenie Localrent.pl jest ustalane na podstawie warunków umów z Usługodawcami i jest wliczone w całkowitą cenę umowy zapłaconą przez Klienta.
 4. ANULOWANIE PRZEZ KLIENTA ZAREZERWOWANYCH USŁUG. NIESTAWIENIE SIĘ W MIEJSCU ŚWIADCZENIA USŁUG.
  1. W celu anulowania usług Klient jest zobowiązany do wysłania wiadomości za pomocą e-mail na adres elektroniczny hello@localrent.com, zawierającej potwierdzenie rezerwacji, z tematem wiadomości "Rezygnacja".
  2. Zwroty dokonywane są w ten sam sposób i na to samo konto, z którego była pobrana płatność. Localrent.pl (według własnego uznania i (lub) w porozumieniu z Klientem) ma prawo dokonać zwrotu w inny sposób.
  3. Zwroty są zazwyczaj dokonywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta wniosku o zwrot, mogą jednak zostać przedłużone z powodu specyfiki systemów płatności, warunków umów z Usługodawcami lub innych okoliczności.
  4. W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji Klient zostanie obciążony następującą kwotą:

   - 6 (sześć) % wpłaconej kwoty - opłata za korzystanie z usługi płatniczej, niezależnie od warunków anulowania, a także

   - kwota przedpłaty w przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni dla kategorii Luksus, Kabriolet i Samochodów terenowych lub w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni dla pozostałych kategorii.

   Warunki rezerwacji mogą przewidywać inne, w tym bardziej rygorystyczne warunki anulowania. Dokonując rezerwacji Klient potwierdza akceptację niniejszych warunków.

  5. Istnieje możliwość zmiany rezerwacji poprzez rezygnację ze starej rezerwacji i stworzenie nowej na zasadach ogólnych.
  6. Klient jest informowany, że po anulowaniu rezerwacji samochód może natychmiast zostać zarezerwowany przez każdego innego użytkownika.
  7. Dział ochrony Usługodawcy może odmówić wykonania usługi na rzecz Klienta bez podania przyczyny nie później niż 24 godziny po potwierdzeniu zamówienia i wpłaceniu zaliczki. Zaliczka jest następnie zwracana Klientowi po potrąceniu opłaty za obsługę płatności w wysokości 6% wpłaconej kwoty.
  8. W przypadku, gdy Usługodawca nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu Klientowi z powodu awarii lub innych okoliczności, Usługodawca zobowiązuje się zapewnić inny pojazd tej samej klasy lub klasy wyższej na tych samych warunkach i w tej samej cenie. W takim przypadku uznaje się, że usługa została wykonana w całości i w rzetelny sposób.
  9. Localrent.pl ma prawo (ale nie obowiązek) zażądać oryginału i/lub skanu oświadczenia o odstąpieniu od umowy podpisanego przez Klienta.
 5. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW
  1. W niniejszej Umowie przewidziano obowiązkowe postępowanie przedsądowe w celu rozstrzygania sporów poprzez przesyłanie roszczenia i odpowiedzi na roszczenia. Klient ma prawo do złożenia umotywowanych pisemnych roszczeń wraz z załączonymi dowodami. Localrent.pl ma prawo zażądać złożenia oryginalnego wydruku skargi.
  2. Termin odpowiedzi na skargę wynosi 30 dni kalendarzowych.
  3. Nieprzestrzeganie obowiązkowej procedury rozstrzygania sporów może być podstawą do pozostawienia roszczenia Klienta bez rozpatrzenia przez sąd.
  4. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Localrent.pl a Klientem w drodze postępowania reklamacyjnego, będzie rozstrzygany on przez sąd w miejscu, gdzie znajduje się siedziba Localrent.pl, stosując prawo kraju, w którym Localrent.pl jest zarejestrowany.
 6. OBOWIĄZKI STRON
  1. Localrent.pl i Klient ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w sposób określony przez obowiązujące prawo, a także przez warunki niniejszej Umowy.
  2. Maksymalna kwota odpowiedzialności Localrent.pl (odszkodowanie za straty Klienta lub osób trzecich), ustanowiona niniejszą umową, to odszkodowanie za rzeczywistą szkodę Klienta w wysokości do 100 euro. Localrent.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta zyski.
  3. Localrent.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługodawców, w tym (ale nie tylko) w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Usługodawców, jak również w przypadku wyrządzenia przez Usługodawców szkód na życiu lub zdrowiu Klienta lub osób trzecich. Usługobiorca ma prawo wystąpić z odpowiednimi roszczeniami bezpośrednio do Usługodawców.
  4. Jeżeli Usługodawcy nie wykonają usług zarezerwowanych przez Klienta, Localrent.pl ma prawo (ale nie obowiązek) do wykonania jednej lub więcej z następujących czynności:
   - zapewnić Klientowi niezbędną pomoc organizacyjną;
   - zarezerwować podobne usługi u innego Usługodawcy i zapewnić ich udostępnienie klientowi;
   - wypłacić Klientowi odszkodowanie w wysokości dwukrotności wpłaconej zaliczki lub w innej wysokości określonej przez Localrent.pl.
  5. Localrent.pl nie ponosi odpowiedzialności za podawanie fałszywych informacji przez Usługodawców.
  6. Localrent.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie związane z płatnością za usługi.
  7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków umowy, Localrent.pl lub Usługodawcy mają prawo odmówić świadczenia usług Klientowi. W takim przypadku uznaje się, że usługi nie zostały wykonane z winy Klienta i nie przysługuje zwrot pieniędzy.
  8. Localrent.pl nie weryfikuje, czy Klient posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Uprawnienia Localrent.pl są ograniczone wyłącznie do umieszczania ofert Usługodawców (bez weryfikacji tych ofert) i umożliwienia Klientowi rezerwacji tych ofert.
 7. OKOLICZNOŚCI SIŁY WYŻSZEJ
  1. ​​​​​​​Strony są zwolnione z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej.
  2. W przypadku wystąpienia takich okoliczności strona, dla której wystąpienie siły wyższej uniemożliwiło wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, powinna powiadomić o nich drugą stronę na piśmie.
  3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, termin wykonania zobowiązań strony wynikających z niniejszej umowy ulega przedłużeniu proporcjonalnie do czasu, w jakim wystąpiły okoliczności i ich skutki.
  4. Jeżeli okoliczności siły wyższej i ich konsekwencje trwają dłużej niż dwa miesiące, strony prowadzą dodatkowe negocjacje w celu określenia akceptowalnych alternatywnych sposobów realizacji niniejszej umowy.
  5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Localrent.pl ma prawo do zwrotu pieniędzy zapłaconych przez Klienta w ramach niniejszej Umowy, pomniejszonych o koszty poniesione przez Localrent.pl związane z wykonaniem niniejszej Umowy.
 8. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY.
  1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą zawarcia jej w sposób przewidziany w niniejszej umowie lub w inny sposób przewidziany prawem i obowiązuje do czasu wykonania przez strony swoich zobowiązań.
  2. Zobowiązania Localrent.pl uważa się za wykonane od momentu dokonania przez Klienta rezerwacji usług Usługodawców.
  3. Warunki niniejszej umowy mogą zostać zmienione przez Localrent.pl w dowolnym czasie bez pisemnego powiadomienia Klienta. Dokonując jakichkolwiek czynności mających na celu wykonanie umowy, Klient potwierdza, że akceptuje aktualną wersję umowy.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. ​​​​​​​Wykonanie umowy przez Klienta (w tym m.in. dokonanie płatności w ramach umowy i/lub dostarczenie dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy i/lub otrzymanie dokumentów niezbędnych do konsumpcji usług i/lub konsumpcji usług świadczonych w ramach umowy) potwierdza zawarcie umowy i zgodność z pisemną formą umowy i jej załącznikami.
  2. Adres e-mail Klienta jest uznawany za odpowiednik jego własnoręcznego podpisu. Wykonanie Umowy przez Klienta na warunkach zaproponowanych przez Localrent.pl jest równoznaczne z zawarciem Umowy w formie pisemnej; wykonanie Umowy (lub Zamówień) przez Klienta na zmienionych warunkach zaproponowanych przez Localrent.pl może być równoznaczne z zawarciem zmienionej umowy w formie pisemnej przez Localrent.pl.
  3. Wszelkie zawiadomienia i komunikaty muszą być sporządzone w formie pisemnej. Zawiadomienia będą uważane za prawidłowo wykonane, jeśli zostaną wysłane listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście na adresy pocztowe Stron z odpowiednim potwierdzeniem odbioru.
  4. Strony ustaliły, że faksy i inne dokumenty oraz kopie dokumentów otrzymane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mają moc prawną równą oryginałowi, jeżeli jest jasno ustalone od kogo zostały otrzymane. Jednocześnie kopie dokumentów otrzymanych przez Stronę będą miały moc prawną. Na żądanie Localrent.pl Klient zobowiązuje się dostarczyć oryginał dokumentu – w tym przypadku za datę otrzymania oryginału można uznać datę otrzymania dokumentu.
 10. DANE FIRMY:

Localrent.pl:

Renot Softwear OU

Kadaka tee 137-65, dzielnica Mustamae,

Miasto Tallin, powiat Harju, 12915

Numer rej.: 12352497